ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«Schweppes Secret Moments»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22/06/2023


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤ ΕΠΑΦΗ COM ΙΚΕ», που εδρεύει στους Αγίους Ανάργυρους Αττικής, οδός Φλέμινγκ αρ. 27(στο εξής «η Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής Διαγωνισμός) υπό τον τίτλο «Schweppes Secret Moments» για λογαριαμό του πελάτη της, «COCA COLA Τρία Έψιλον», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Κηφισίας αρ. 60.


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Bartender των καταστημάτων που θα λάβουν μέρος στο «Schweppes Secret Moments», φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. Σε διαφορετική περίπτωση η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε συμμετέχοντος από το Διαγωνισμό, αφού ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων τους.

2. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.

3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων, και η ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων στην ειδική φόρμα από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα.


Β) Αντικείμενο Διαγωνισμού/Προωθητικής ενέργειας

1. Η Διοργανώτρια καλεί τους Bartenders να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό αφού πρώτα συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας συμμετοχής‐εγγραφής «Schweppes Secret Moments» και αποδεχτούν τους όρους συμμετοχής.

2. Εφόσον ο Bartender συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής‐εγγραφής αυτόματα λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό που θα αναδείξει το καλύτερο Schweppes Secret Cocktail και είναι υποψήφιος για τα τρία μεγάλα έπαθλα του διαγωνισμού.

3. Κάθε Bartender δύναται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό με μία και μόνη συνταγή cocktail.

4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες Bartenders τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου κτλ.) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων, καθώς επίσης και την συνταγή του cocktail, την φωτογράφιση του cocktail και του Bartender προκειμένου να μην υπάρχουν αλλαγές ως προς τον τρόπο παρασκευής για να διασφαλιστεί η παρασκευή του ίδιου cocktail στο δεύτερο μέρος του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες Bartenders αποδέχονται την ένταξη αυτών των στοιχείων σε σχετικό αρχείο (βάση δεδομένων).

5. Επίσης η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου π.χ. ονοματεπώνυμο, συνταγή του “Bartender's Secret” cocktail το οποίο θα παρασκευάσει, την φωτογραφία του cocktail και του ιδίου για τους σκοπούς του διαγωνισμού και marketing. Οι συμμετέχοντες Bartenders αποδέχονται την δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων τους.


Γ) Ημερομηνία έναρξης και λήξης Διαγωνισμού ‐ Διάρκεια.

1. Ο Διαγωνισμός διαρκεί από 21/06/2023 ώρα 23:59 και θα ολοκληρωθεί στις 25/9/2023 και ώρα 23:59 με την συμμετοχή των Bartender στο Secret Moments Award Ceremony.

2. Οι bartenders με την ολοκλήρωση των promo activation αναδεικνύονται οι finalist που τα cocktail τους έχουν την υψηλότερη βαθμολογία. Οι bartenders ενημερώνονται ότι έχουν περάσει στην τελική φάση και καλούνται να παρασκευάσουν το cocktail τους στο Secret Moments Award Ceremony μπροστά σε μία πενταμελή exclusive κριτική επιτροπή. Η τελική βαθμολογία που θα αναδείξει τους τρεις νικητές διαμορφώνεται 60% από το πρώτο stage του διαγωνισμού και 40% από την ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής.

3. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Διαγωνισμού που έχει στη διάθεση της η Διοργανώτρια αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής συμμετοχής ή αποχής της συμμετοχής από το Διαγωνισμό.

4. Συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.


Δ) Ρητή δήλωση – Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων

1. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους και μπορούν να συμμετάσχουν με μόνο μία συνταγή cocktail στο διαγωνισμό. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.

2. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

α. Ο τηλεφωνικός αριθμός που θα δηλώσει κάποιος συμμετέχων σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.

β. Τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

γ. Είναι ενήλικοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εξαιρετικά όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος για να συμμετάσχει θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή των ασκούντων τη γονική μέριμνα.

δ. Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό στον οποίο θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (Όνομα, επίθετο, e‐mail,).

ε. Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

ζ. Δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

η. Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού και marketing.

ι. Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια και στην COCA COLA Τρία Έψιλον για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια ή/και COCA COLA Τρία Έψιλον επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

κ. Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια ή / και η COCA COLA Τρία Έψιλον επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την διοργάνωση του Schweppes Secret Moments και του Secret Moments Award Ceremony και την απόδοση των δώρων.


Ε) Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

1. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Ο χρήστης που δήλωσε ψευδή ημερομηνία γέννησης ευθύνεται εις ολόκληρον μαζί με τους γονείς του ή τους κηδεμόνες του απέναντι στην εταιρεία για κάθε ζημιά που μπορεί να προκληθεί στην Εταιρεία από την ψευδή αυτή δήλωση. Εξαιρετικά όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος για να συμμετάσχει θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού είναι ανήλικος κάτω των 18 ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβουν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού.

β. Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους.

γ. Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι εργαζόμενοι τηςCOCA COLA Τρία Έψιλον .

δ. Τα πρόσωπα συγγένειας α' και β' βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

3. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

4. Η Διοργανώτρια δύναται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της εταιρίας, ή τα χρηστά ήθη, κ.λπ.


Ζ) Αλλαγή Όρων

1. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε το Διαγωνισμό, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας αυτού) ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

2. Η τροποποίηση του Διαγωνισμού θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως στην ιστοσελίδα της εφαρμογής του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές οι Εταιρίες «COCA COLA Τρία Έψιλον» και «ΑΤ ΕΠΑΦΗ COM ΙΚΕ» ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί ο εν λόγω Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες ‐ υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των εταιριών ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

4. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του Διαγωνισμού.


Η) Ανάδειξη νικητών – Δώρα

1. Οι νικητές θα αναδειχθούν όπως περιγράφεται παρακάτω:

Βήμα 1: Πριν την ημέρα του promo οι Bartenter δημιουργούν και ονομάζουν τη δική σου Schweppes συνταγή. (Προϋποθέσεις: Υποχρεωτική χρήση Schweppes mixer. Αλκοολούχο ποτό: Gin, Vodka, Rum, Whiskey, Mastika, Tequila. Προτείνεται η χρήση προϊόντων 3E καθώς στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού θα είναι μόνο αυτά διαθέσιμα.).

Βήμα 2: Θα πρέπει να γίνει προετοιμασία του cocktail στο κατάστημα καθώς οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το παραγγείλουν κατά τη διάρκεια του promo activation.

Βήμα 3: Την ημέρα του promo, οι promoters πριν την έναρξη του event, πρέπει να λάβουν τη συνταγή του Bartenter, να τραβήξουν φωτογραφία το cocktail προκειμένου να μην υπάρχουν αλλαγές για να διασφαλιστεί η παρασκευή του ίδιου cocktail στο δεύτερο μέρος του διαγωνισμού και να καταχωρηθούν τα στοιχεία τους στην ειδική πλατφόρμα.

Βήμα 4: Κατά την διάρκεια του Secret Moment στο κατάστημα εμφανίζεται ο Schweppes Secret Agent ως πελάτης και παραγγέλνει το Bartender’s Secret Cocktail, το οποίο και αξιολογεί στην ειδική φόρμα αξιολόγησης. (Το Bartender’s Secret Cocktail αξιολογείται σύμφωνα με τα εξής: όνομα cocktail, ισορροπία, ανάδειξη Schweppes, γεύση, πρωτοτυπία και παρουσίαση).

Βήμα 5: Με την ολοκλήρωση των promo activation αναδεικνύονται οι finalist που τα cocktail τους έχουν την υψηλότερη βαθμολογία. Οι bartenders ενημερώνονται ότι έχουν περάσει στην τελική φάση και καλούνται να παρασκευάσουν το cocktail τους στο Secret Moments Award Ceremony μπροστά σε μία πενταμελή exclusive κριτική επιτροπή. Η τελική βαθμολογία που θα αναδείξει τους τρεις νικητές διαμορφώνεται 60% από το πρώτο stage του διαγωνισμού και 40% από την ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής.

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής του Secret Moments Award Ceremony, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στον δικτυακό της τόπο.

3. Τα ονόματα των νικητών του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν Secret Moments Award Ceremony.

4. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό με αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

5. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό μπορεί να αναδειχθεί μόνο μία (1) φορά νικητής και να λάβει μόνο ένα (1) δώρο.

6. Τα δώρα του Διαγωνισμού για τους 3 νικητές είναι το παρακάτω:

Ο πρώτος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι στο Berlin Bar Show στις 9-11 / 10 / 2023. (Το πακέτο περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής στην οικονομική θέση με αεροπορική της επιλογής της Διοργαώτριας, Διαμονή 3 διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο *** - **** αστέρων, BCB pass, Seminars και 2.000€ χρηματικό έπαθλο). https://www.barconvent.com/en-gb.html

Ο δεύτερος και ο τρίτος νικητής κερδίζουν από ένα online bartender course program με main εισηγητή τον Simone Caporale για ένα χρόνο που παρέχεται από 26/09/2023. (TAOS (The Art Of Shaking) Yearly Subscription – All inclusive plan - https://theartofshaking.com/).


Θ) Ενημέρωση νικητών & Παραλαβή Δώρων

1. Οι finalist που τα cocktail τους έχουν την υψηλότερη βαθμολογία αφού λάβουν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της διοργανώτριας οφείλουν και υποχρεούνται να παρευρεθούν στο Secret Moments Award Ceremony το οποίο θα λαβει χώρα στην περιφέρεια Αττικής στις 25/09/2023 και θα ανακοινωθέι εγκαίρος στους finalist με σκοπό να παρασκευάσουν το cocktail τους μπροστά σε μία πενταμελή exclusive κριτική επιτροπή.

2. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους finalist τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας.

3. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με κάποιον από τους finalist, τότε η Διοργανώτρια και η COCA COLA Τρία Έψιλον απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο Bartender και την θέση του κερδίζει ο αμέσως επόμενος με την καλύτερη βαθμολογία. Με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες ‐ υποψήφιοι που η επικοινωνία μαζί τους δεν είναι δυνατή να μην αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των εταιριών ούτε να νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ή να δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση.

4. Οι finalist από την ημερομηνία ενημέρωσής τους από την Διοργανώτρια θα πρέπει και οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως ή μέσω e-mail για το αν θα παραβρεθούν στο Secret Moments Award Ceremony. Στην περίπτωση όπου κάποιος από τους finalist δεν παραβρεθεί (με φυσική παρουσία) στο Secret Moments Award Ceremony η διοργανώτρια εταιρεία έχει δικαίωμα να αναζητήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία της.

5. Οι 3 νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ανταλλαγή του δώρου με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

6. Κάθε δώρο που δεν αναζητείται από τον τυχερό με την ολοκλήρωση της βραδιάς Secret Moments Award Ceremony για οποιονδήποτε λόγο λήγει και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

7. Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των Δώρων.

8. Αν ισχύει κάποια/ες από τις παρακάτω προϋποθέσεις η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο του θα κερδίσει ο επόμενος. Αν δε βρεθεί κανείς τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την καταβολή του δώρου.

α. Αν οποιοσδήποτε Bartender δεν βρεθεί μέσω e‐mail που θα έχει συμπληρώσει/δηλώσει στην φόρμα συμμετοχής.

β. Αν οποιοσδήποτε Bartender αρνηθεί το δώρο του.

γ. Αν οποιοσδήποτε Bartender δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του.

9. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει μετα από επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.


Ι) Δημοσιότητα

1. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια και την COCA COLA Τρία Έψιλον για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω οποιουδήποτε έντυπου και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξει η Διοργανώτρια και η COCA COLA Τρία Έψιλον, ή /και του INTERNET. Έτσι η Διοργανώτρια και η COCA COLA Τρία Έψιλον διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των Bartenders και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με το Διαγωνισμό, για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

2. Η Διοργανώτρια ή/και η COCA COLA Τρία Έψιλον διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, SMS, καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και στα καταστήματα της, τα ονόματα των νικητών. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους.

3. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.


Κ) Ευθύνες

1. Η Διοργανώτρια και η COCA COLA Τρία Έψιλον δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει ο ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια και η COCA COLA Τρία Έψιλον υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.


Λ) Εμπορικά Σήματα ‐ Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.


Μ) Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων

1. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η Διοργανώτρια. Για το λόγο αυτό, έχει γίνει και σχετική γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ.

2. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

3. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην «ΑΤ ΕΠΑΦΗ COM ΙΚΕ» (οδός Φλεμινγκ αρ. 27, τηλ. 2108315285 e-mail: frontdesk@epaphy.com ).

4. Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποστολή e‐mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση frontdesk@epaphy.com . Η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσης με αποστολή e‐mail στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.


N) Επίλυση Διαφορών

1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας και της «COCA COLA Τρία Έψιλον». Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες.

2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.