ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Schweppes The Club

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16/02/2021

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «KOOLMETRIX PRIVATE COMPANY», με Α.Φ.Μ. 800647565 (Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αρ. 26) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Αλέξανδρο Σακελλαρίου, (στο εξής «Διοργανώτρια»), με αφορμή το καινούριο Schweppes digital site του πελάτη της «Coca-Cola Services NV» προκηρύσσει διαγωνισμό δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να κερδίσει δώρα και εμπειρίες (εφεξής ο « Διαγωνισμός») μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου www.schweppes.gr, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.2. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδος και της Κύπρου που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.3. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, της Coca-Cola Hellas AE, «Coca-Cola Services NV», καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β’ βαθμού.4. Διάρκεια του Διαγωνισμού . Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15.05.2020, ώρα 23.00 έως και 31.12.2021, ώρα 23.59 (εφεξής « Διάρκεια»).5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό :

Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει: (α) Να αγοράσει μια από τις συσκευασίες Schweppes 330ml η πολυσυσκεασία Schweppes 4x330ml ή 6x330ml/ αφορά όλες τις γεύσεις Schweppes (β) Να βρει τον μοναδικό κωδικό κάτω από το δαχτυλίδι ανοίγματος της συσκευασίας (γ) Να εισέλθει στο www.schweppes.gr (δ) Να κάνει εγγραφή/ σύνδεση στο website καταχωρώντας το ονοματεπώνυμο, το προσωπικό του e-mail, την χώρα κατοικίας, την ημερομηνία γέννησης (ε) Nα καταχωρίσει τον μοναδικό κωδικό (στ) να συλλέξει πόντους (ζ) να κερδίσει δώρα

Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα, με την αγορά των κατωτέρω αναφερομένων συσκευασιών (εφεξής κάθε μία καλουμένη ως η «Συσκευασία»), να συλλέξει “coins”. Κάθε συσκευασία αντιστοιχεί σε 10 πόντους.

Κάθε κωδικός είναι μοναδικός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και αντιστοιχεί σε δέκα πόντους. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να συγκεντρώσει πολλαπλές συσκευασίες και κατ’ επέκταση πολλούς πόντος, ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήση τα Δώρα.

 

Δώρα – Κλήρωση

Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να επιλέξει ένα από τα διαθέσιμα δώρα που υπάρχουν στην εφαρμογή την δεδομένη χρονική στιγμή. Κάθε επιλογή δώρου θα έχει ξεκάθαρες προαπαιτούμενες ενέργειες χρήστη, διαθέσιμη ποσότητα καθώς και ημερομηνία λήξης της εκάστοτε προσφοράς δώρου. Συγκεκριμένα:

Συλλογή  και εξαργύρωση πόντων – «collect & win»

·         Όλα τα διαθέσιμα δώρα θα εμφανίζονται στην κατηγορία «ΔΩΡΑ»

·         Για την παραλαβή κάθε δώρου, θα απαιτείται η εξαργύρωση συγκεκριμένου αριθμού πόντων

·         Σε κάθε δώρο θα επικοινωνείτε η συγκεκριμένη διαθέσιμη ποσότητα ανά πάσα χρονική στιγμή

·         Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα των δώρων, όποιος χρήστης έχει την διαθέσιμη ποσότητα πόντων που απαιτείται, μπορεί να λάβει το δώρο που επιθυμεί.

·         Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει τους μοναδικούς κωδικούς με τρόπο διαφορετικό από τον αναφερόμενο στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά προβλήματα, τηρώντας όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας.6. Ενημέρωση για Κατοχύρωση και Παράδοση των Δώρων

Ο νικητής θα ενημερωθεί για το τρόπο με τον οποίο μπορεί να παραλάβει το δώρο του με προσωπικό e-mail στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον οποίο έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός 2 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του e-mail ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.7. Η εξαργύρωση Δώρου στον Νικητή τελεί υπό την αίρεση της επίδειξης της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας ή/και σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα παραδώσει το δώρο και συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής δώρου.8. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως το Δώρο του. Επιπλέον, η ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση αλλά και την ειλικρινή υποβολή των στοιχείων ανήκει στους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση ελλιπούς, παραπλανητικής ή ανακριβούς συμπληρώσεως των στοιχείων η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ακύρωσης της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.9. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα.10. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.11. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Νικητή εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.12. Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή.13. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς και να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π.. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.14. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του, προσδίδει αθέμιτο προβάδισμα ή/και πλεονέκτημα σε κάποιον από τους συμμετέχοντες.15. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.16. Ο Νικητής δίνει στην Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός του, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού.17. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό στο πλαίσιο της υποβολής τα συμμετοχής τους και της απονομής των δώρων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η «Coca-Cola Services NV», ενώ εκτελών την επεξεργασία είναι η Διοργανώτρια και η H Εταιρία KOOLMETRIX PRIVATE COMPANY η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αρ. 26). Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκτέλεση υποχρεώσεως εκ της συμβάσεως που συνάπτεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με το Ν. 4626/2019  και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες, εφόσον αποχωρήσουν από το Διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή, τηλέφωνο: 2106888000. Σύμφωνα με το Ν. 4626/2019  και Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679, ως ισχύει, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης σχετικά με τα απλά προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί ο Διοργανωτής κατά τα ανωτέρω .

Η Coca Cola Services NV θα κρατήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν χρόνο μετά από τη λήξη του διαγωνισμού για την περίπτωση έγερσης τυχόν σχετικών αξιώσεων.

 18. Η Διοργανώτρια ενδεχομένως να συλλέξει προσωπικά δεδομένα μέσω του e-mail schweppesgreece@coca-cola.com, ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση των δώρων.19. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της The Coca-Cola Company.20. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.21. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

ΟΡΟΙ SPOTIFY PREMIUM

Όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των Συμβαλλομένων, η Εταιρεία θα διοργανώσει και θα προωθήσει τον Διαγωνισμό, ο οποίος περιορίζεται σε συμμετέχοντες από την Ελλάδα. Η Εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Ωστόσο, η Spotify θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των Κωδικών Premium οι οποίοι θα απονέμονται στους νικητές του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Συμφωνητικού. Η Εταιρεία συμφωνεί να μην προβεί σε αναθεώρηση των όρων ή της μορφής του Διαγωνισμού σε σχέση τους με τους όρους και την μορφή που ορίζονται στο Παράρτημα 1 του παρόντος Συμφωνητικού, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Spotify.

Η Εταιρεία θα διασφαλίσει ότι κάθε άτομο στα οποίο θα απονέμεται Κωδικός Premium θα ενημερώνεται ότι:

α) Έπειτα από την εξαργύρωση του Κωδικού Premium, δεν θα υπάρχει δυνατότητα δωρεάν δοκιμής της Υπηρεσίας Spotify, η οποία παρέχεται από την Spotify, και

β) Η αντίστοιχη εξαργύρωση των Κωδικών Premium, καθώς και η χρήση της Υπηρεσίας Spotify, θα διέπονται από τους Όρους Χρήσης του Spotify, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.spotify.com/